Sofija – izlet

 


 


 


Cena aranžmana 2400 dinara


27.11.2020.


 


           Sofija  – glavni grad Republike Bugarske je grad sa oko 1,2 miliona stanovnika, od ukupno oko 8 miliona stanovnika Bugarske. Sofija je jedan od najstarijih gradova Evrope, nastao iz temelja starovekovnog srpskog grada Serdike, etničke zemlje Srba, koga je nasledio srednjovekovni grad Sredec. Grad Sofija je nastao i razvio se na strateškim raskršćima rimskog puta Via Militaris, koji je povezivao Zapadnu i Centralnu Evropu sa Bliskim istokom i Azijom, kao i na raskršću puteva koji su spajali sever i jug od Baltičkog mora do Egejskog mora. To su bili vojni putevi koje su koristili rimski legionari, krstaši i ratničke armije, ali takođe i putevi koji su hodočasnike vodili ka svetinjama Svete Gore Atoske, Jerusalima i Meke. Uglavnom su to bili putevi kojima su trgovci prenosili zlato i drago kamenje, ćilibar, svilu, retke začine i egzotičnu robu, ali i putanje raznovrsnih istraživača i najvažnije tačke opisa u njihovim putopisima. Ove kulturne rute Balkana na kojima su se susretale istočne i zapadne civilizacije, a koji danas označavaju glavne evropske koridore, omogućavaju Sofiji izuzetno pogodan položaj na svetskoj turističkoj mapi.

Sofija, Rilski Manastir, Plovdiv
+ PROGRAM PUTOVANJA

1.dan  BEOGRAD

Sastanak putnika u 22.30 časova na parking Sportskog centra Milan Gale Muškatirović.Polazak za Sofiju u 23.00 sati.Putovanja preko Niša, Pirot I Dimitrovgrada.Usputna zadržavanja radi odmora.

2.dan SOFIJA - RILSKI MANASTIR ( fakultativno ) - BEOGRAD

Dolazak u Sofiju u jutarnjim satima.Obilazak grada sa vodičem. Slobodno vreme za šetnju I individuani obilazak grada. Fakultativni izlet  za Rilski manastir. Polazak za Beograda u večernjim časovima. Dolazak u Beograd u noćnim satima.Kraj programa

    

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA
  • Prevoz autobusom turističke klase
  • Obilazak Sofije u pratnji vodiča
  • Usluge turističkog pratioca tokom celog putovanja,
  • Organizaciju putovanja
+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
  • Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje ( moguća uplata u agenciji )
  • Individualne troškove
  • Fakultativni izlet: Rilski manastir - 10 eur / minimum 20 putnika
+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 40% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi Organizatora putovanja agencije Duga Travel, licenca OTP 55/2021, kategorija A.

Agent prodaje TURISTTRADE DOO

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185